Start from the edges!! Hit them from the outside first! Send those Zhao bastards to meet their ancestors!! Our selfish little young lord just up and decided to make this spot the most important clash of the second day!! But he's still going to be next head of the family, so now's our chance to show him what we can do and make a good impression, lads!!
~ A Ka Kin to his men.
Gyagyagyah!!
~ One of A Ka Kin's signature laughter!


A Ka Kin is a character and core ally in the popular historical seinen manga and anime series, Kingdom. He is a 3000-man commander within the Gyoku Hou Army of the State of Qin during the Warring States era of ancient B.C. China.

Biography

Passed around the Ou Sen Army due to his difficult personality, A Ka Kin...


Appearance

Personality

Often seen smiling at all times no matter what he faces, A Ka Kin still holds a grin even while facing the monstrous duo of Ba Nan Ji and Gyou' Un.


Powers and Abilities

Physical Abilities


Fighting Style

Videos

Trivia

Links

Navigation

            Kingdom by Yaushisa Hara.png Heroes

Qin Kingdom
Leaders: Ei Sei | Shou† |

Officials: Ri Shi | Rui | Sai Taku† | Sei KyouShi Shi Shou Bun Kun | Shou Hei Kun |

Six Great Generals
Ou Ki† | Haku Ki† | Ou Sen | Kyou† | Ko Shou† | Mou Bu | Shi Ba Saku† | Kan Ki | Tou | Yo Tan Wa |
Great Generals
Chou Tou† | Duke Hyou† | Mou Gou† |

Generals
Ri Shin | Ou Hon | Mou Ten | Heki | Do Mon | A Kou | Den Ri Mi | Sou Ou | Ma Kou† | Roku O Mi | Kan Ou | Ryuu Koku | Shou Taku

Commanders
Ai Sen | A Ka Kin | Kyou Kai | En | So Sui | Baku Koshin | Shi Ryou | Riku Sen | Den Yuu | Den Ei | Chu Tetsu | Bi Hei | Hyou Shiga | Suu Gen | Ryuu Sen | Hai Rou | Dan Sa | Na Ki | Rai Ki | Chou Shi | Ryuu Yuu | Taku Kei | Shou Sa† | Kyo Gai† | Gaku Rai | Ga Ro | Ban You | Ko Zen | Kan Jou

Strategists
Ka Ryo Ten | Mou Ki | Kai Oku

Soldiers
Hi Shin Army | Gaku Ka Army | Gyoku Hou Army | Bi Tou† | Kan To | Sou Jin | Sou Tan | Ro Bin | Hei Rai | Su Jin | Ton Brothers | Kei | Ro En | Kou | Shou Taku (Gyoku Hou) | Kyuu Kou† | Kyou Rei |

Affiliates: Ri Hyou† | You | Kou

Mountain Tribes
Ba Jio | En Po | Shun Men | Dan To | Tajifu | Katari | Kitari |

Qi Kingdom
Leaders: Ou Ken

Zhao Kingdom
Ri Boku | Kaine | Ka | Kaine | Ba Tei | Ryuu Tou | Shi Ba Shou | Ki Sui

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.