Heroes Wiki
Advertisement
Heroes Wiki
Warning.gif
Andy in childs play.jpg
This article's content is marked as Mature
The page Shou Bun Kun contains mature content that may include coarse language, sexual references, and/or graphic violent images which may be disturbing to some. Mature pages are recommended for those who are 18 years of age and older.

If you are 18 years or older or are comfortable with graphic material, you are free to view this page. Otherwise, you should close this page and view another page.

Stop hand.png

Kirby stub.png

Click To Help Kirby!
This stub is making Kirby hungry with its lack of substance.
This article or section is a stub. You can help the Heroes Wiki by expanding it!

What are you waiting for? GO!
Hero Overview
Synopsis

Shou Bun Kun is a central supporting character in the popular historical seinen manga and anime series, Kingdom. He is the current Chancellor of the Left for the state of Qin.


In the anime series, he is voiced by

Appearance

Personality

Quotes

Powers and Abilities

He's not an ordinary official. Shou Bun Kun is a genuine warrior who wielded both podao and bows at the very front lines during the era of King Sho. He possesses more military experience than anyone else here.
~ Shou Hei Kun to Mou Bu on Shou Bun Kun's abilities.

Physical Abilities

Fighting Style

Miscellaneous Abilities

Weapons

Weaknesses

  • Old Age

Relationships

Trivia

Links

Navigation

            Kingdom by Yaushisa Hara.png Heroes

Qin Kingdom
Leaders: Ei Sei | Sho† |

Officials: Ri Shi | Rui | Sai Taku† | Sai Ka | Sei Kyou† | Shi Shi | Shou Bun Kun | Shou Hei Kun |

Six Great Generals
Ou Ki† | Haku Ki† | Ou Sen | Kyou† | Ko Shou† | Mou Bu | Shi Ba Saku† | Kan Ki | Tou | Yo Tan Wa |
Great Generals
Chou Tou† | Duke Hyou† | Mou Gou† |

Generals
Ri Shin | Ou Hon | Mou Ten | Heki | Do Mon | A Kou | Den Ri Mi | Sou Ou | Ma Kou† | Roku O Mi | Kan Ou | Ryuu Koku | Shou Taku

Commanders
Ai Sen | A Ka Kin | Kyou Kai | En | So Sui | Baku Koshin† | Shi Ryou | Riku Sen | Den Yuu | Den Ei | Chu Tetsu | Bi Hei | Hyou Shiga | Suu Gen | Ryuu Sen | Hai Rou | Dan Sa | Na Ki | Rai Ki | Chou Shi | Ryuu Yuu | Taku Kei | Shou Sa† | Kyo Gai† | Gaku Rai | Ga Ro | Ban You | Ko Zen† | Kan Jou

Strategists
Ka Ryo Ten | Mou Ki | Kai Oku

Soldiers
Bi Tou† | Kan To | Sou Jin | Sou Tan | Ro Bin | Hei Rai | Su Jin | Ton Brothers | Kei | Ro En | Kou | Shou Taku (Gyoku Hou) | Kyuu Kou† | Kyou Rei |

Armies
Hi Shin Army | Gaku Ka Army | Gyoku Hou Army | Kan Ki Army |

Affiliates: Ri Hyou† | You | Kou
Ei Rei

Mountain Tribes
Ba Jio | En Po | Shun Men | Dan To | Tajifu | Katari† | Kitari |

Qi Kingdom
Leaders: Ou Ken

Zhao Kingdom
Ri Boku | Kaine | Ka | Fu Tei | Ba Tei | Ryuu Tou† | Shi Ba Shou | Ki Sui

Advertisement