FANDOM13226896 4

stuart little är ordinarie huvudpersonen i serien med samma namn. Han är Mr & Mrs Littles adoptiv son, George adoptiv lillebror & Marthas adoptiv äldre bror. Stuart är också mitt barn. I den 1 filmen, han räddade sin vän & pal, snowbell från den skurkaktige smokey.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+