FANDOM


           Boku no Hero Academia LogoHeroes

U.A. High School
Teachers: Ectoplasm | Higari Maijima | Hizashi Yamada | Ken Ishiyama | Nemuri Kayama | Nezu | Ryo Inui | Sekijiro Kan | Shota Aizawa | Thirteen | Toshinori Yagi
Class 1-A: Denki Kaminari | Eijiro Kirishima | Fumikage Tokoyami | Hanta Sero | Izuku Midoriya | Katsuki Bakugo | Koji Koda | Kyoka Jiro | Mashirao Ojiro | Mezo Shoji | Mina Ashido | Minoru Mineta | Momo Yaoyorozu | Ochaco Uraraka | Rikido Sato | Shoto Todoroki | Tenya Iida | Toru Hagakure | Tsuyu Asui | Yuga Aoyama
Class 1-B: Hiryu Rin | Ibara Shiozaki | Itsuka Kendo | Jurota Shishida | Juzo Honenuki | Kinoko Komori | Kojiro Bondo | Kosei Tsubaraba | Manga Fukidashi | Neito Monoma | Nirengeki Shoda | Pony Tsunotori | Reiko Yanagi | Sen Kaibara | Setsuna Tokage | Shihai Kuroiro | Tetsutetsu Tetsutetsu | Togaru Kamakiri | Yosetsu Awase | Yui Kodai
The Big Three: Mirio Togata | Nejire Hado | Tamaki Amajiki
Other Classes: Hitoshi Shinso | Mei Hatsume

Pro Heroes
All Might | Backdraft | Best Jeanist | Bubble Girl | Burnin | Cementoss | Centipeder | Cow Lady | Crimson Riot | Crust | Death Arms | Ectoplasm | Edgeshot | Electoplant | Endeavor | Eraser Head | Fat Gum | Fourth Kind | Gang Orca | Gran Torino | Gunhead | Hawks | Ingenium | Kamui Woods | Kesagiriman | Manual | Midnight | Mirko | Mr. Brave | Ms. Joke | Mt. Lady | Native | Present Mic | Rock Lock | Ryukyu | Selkie | Sir Nighteye | Sirius | Snatch | Uwabami | Wash | X-Less | Yoroi Musha
Wild, Wild Pussycats: Mandalay | Pixie Bob | Ragdoll | Tiger

Other Schools
Camie Utsushimi | Inasa Yoarashi | Seiji Shishikura | Nagamasa Mora | Yo Shindo | Tatami Nakagame | Itejiro Toteki | Shikkui Makabe

Movies
Melissa Shield | David Shield | Katsuma & Mahoro Shimano

Other
Eri | Dark Shadow

Vigilantes
The Crawler | Pop Step | Knuckleduster

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Stream the best stories.

Fandom may earn an affiliate commission on sales made from links on this page.

Get Disney+